Algemene Voorwaarden van JanssenBroekhuysen Advocaten

 1. JanssenBroekhuysen Advocaten is een maatschap van besloten vennootschappen naar Nederlands recht ("JanssenBroekhuysen") die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden door of namens JanssenBroekhuysen en op alle daarmee samenhangende opdrachten verstrekt aan JanssenBroekhuysen. Deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de beperking van aansprakelijkheid, zijn mede van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden door of namens de advocaten en overige (juridische) medewerkers die werkzaam zijn voor JanssenBroekhuysen of door of namens de praktijkvennootschappen van die advocaten. Toepasselijkheid van door de cliënt of opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitgesloten.
 3. Stichting Derdengelden JanssenBroekhuysen Advocaten alsmede alle (i) medewerkers, (oud) medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, in dienst zijn/waren van of verbonden zijn/waren aan JanssenBroekhuysen en hun erfgenamen en (ii) middellijke aandeelhouders, voormalig middellijke aandeelhouders, bestuurders, voormalig bestuurders, gevolmachtigden, en voormalig gevolmachtigden van JanssenBroekhuysen en hun erfgenamen kunnen zich op deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de beperking van aansprakelijkheid, beroepen. Iedere verwijzing naar JanssenBroekhuysen in deze algemene voorwaarden geldt in een voorkomend geval tevens als een verwijzing naar de desbetreffende (rechts)personen. Voorzover nodig geldt dit artikel als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253BW ten behoeve van voornoemde (rechts)personen, welk beding door JanssenBroekhuysen namens deze (rechts)personen reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
 4. Alle opdrachten van cliënten beschouwt JanssenBroekhuysen als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitgesloten.
 5. Het gebruik van de term “partner” door personen die of (middellijk) aandeelhouders van JanssenBroekhuysen zijn of op andere wijze, bijvoorbeeld in loondienst, aan JanssenBroekhuysen zijn verbonden, laat onverlet dat die personen bij de uitoefening van hun advocatuurlijke werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van JanssenBroekhuysen handelen en derhalve niet voor eigen rekening en risico. De term “partner” impliceert derhalve ook niet een persoonlijke aansprakelijkheid van die persoon. Op alle dienstverlening en/of werkzaamheden van een dergelijke persoon zijn deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de beperking van aansprakelijkheid, ook van toepassing.
 6. De uitvoering van aan JanssenBroekhuysen verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij JanssenBroekhuysen daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd, worden door JanssenBroekhuysen aan de opdrachtgever gegeven adviezen niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 7. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet (een nalaten daaronder begrepen), die tot aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door JanssenBroekhuysen afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat JanssenBroekhuysen in verband met die verzekering draagt. Gegevens betreffende de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar.
 8. JanssenBroekhuysen is bevoegd in samenhang met haar dienstverlening diensten van een derde te betrekken. De kosten die op enigerlei wijze samenhangen met de door de hiervoor bedoelde derde voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Het is mogelijk dat dergelijke opdrachtnemers hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. JanssenBroekhuysen gaat ervan uit en bedingt zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van opdrachtgevers de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens die cliënten te aanvaarden. JanssenBroekhuysen zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor tekortkomingen of onrechtmatige daden van deze derde partij.
 9. De cliënt vrijwaart JanssenBroekhuysen tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de cliënt verricht, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van JanssenBroekhuysen.
 10. Op de rechtsverhouding tussen JanssenBroekhuysen en zijn cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de bevoegde rechter te Amsterdam zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen JanssenBroekhuysen en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.
 11. Niet alleen JanssenBroekhuysen, maar ook alle natuurlijke- of rechtspersonen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 12. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van JanssenBroekhuysen daarvoor.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.